گروه‌بندی مربیان محترم سازمان به همراه محل استقرار و رنگ هر گروه

لطفا به موارد ذیل توجه داشته باشید:

– طبق گروه و زمان‌بندی انجام شده و رأس ساعت اعلام شده در فرهنگ‌سرای بهمن حضور بهم رسانید.

– به دلیل محدودیت فضا از آوردن همراه خودداری فرمایید.

– حتماً طبق رنگ بندی انجام شده در موقعیت‌های بازی حضور داشته باشید.

0